KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Przychodni Weterynaryjnej "Niedźwiadek"

 

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej jako „RODO”) niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 

Niniejsza informacja określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Przychodnię Weterynaryjną Niedźwiadek, Rafała Petrykowskiego, Andrzeja Ryńca, Annę Petrykowską, mieszczący się przy ul. Karola Taylora 6A lokal U03, 02-495 Warszawa, NIP: 834-151-36-73 zwanym dalej „Przychodnią”.

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna Niedźwiadek, 02-495 Warszawa, ul. Karola Taylora 6A lokal U03, NIP: 834-151-36-73

 

 

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług Przychodni oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

 

 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 

 

•podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane adresowe – te dane są niezbędne do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych, bez ich uzyskania nie będziemy mogli świadczyć Ci usług,

 

 

•dodatkowe dane: numer telefonu i adres e-mail, o ile wyrazisz zgodę i je nam udostępnisz,

 

 

•w przypadku firm – nazwa i adres firmy oraz nr NIP

 

 

•w przypadku gdy korzystasz z naszej strony internetowej (http://www.weterynaria-niedzwiadek.pl/) informujemy Cię, że wykorzystujemy pliki cookie do prawidłowego działania strony, w celu analizy ruchu na stronie, zapewniania funkcji społecznościowych oraz korzystania z narzędzi marketingowych. 

 

 

 

Kontakt e-mailowy lub sms'owy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms'a w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 

 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 

Podanie przez Ciebie danych podstawowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych podstawowych (imię, nazwisko, adres) możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast podanie przez ciebie danych dodatkowych czyli numer telefonu, email i innych jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwi Przychodni przesyłania wyników badań, informacji o stanie zdrowia zwierzęcia w czasie hospitalizacji, przypomnień o zabiegach profilaktycznych oraz ważnych zmianach w sposobie działania gabinetu (urlopy, zmiana godzin otwarcia).

 

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 

•zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia

 

 

•zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych – jeśli dotyczy,

 

 

•przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu weterynaryjnego – jeśli dotyczy,

 

 

•przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy,

 

 

•przekazywaniu informacji do systemów ewidencji zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy,

 

 

•przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt – jeśli dotyczy,

 

 

•rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych,

 

 

•wykonania ciążących na Gabinecie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,

 

 

•tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

 

 

•obsługi reklamacji,

 

 

•w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 

 

•oraz o ile się wyrazisz osobną zgodę oraz poza podstawowymi danymi podasz swój numer telefonu lub email będzie przetwarzać te dane, by wysyłać Ci przypomnienia o terminach profilaktyki oraz ważne informacje odnośnie działalności gabinetu (planowane urlopy, zmiany godzin roboczych, itp.)

 

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, czyli:

 

 

- biuro rachunkowe,

 

 

 

- firma prawnicza,

 

 

- firma informatyczna,

 

 

- podmioty świadczące usługi elektroniczne (wysyłanie wiadomości sms i email),

 

 

- laboratoria,

 

 

- Inspektorat Weterynaryjny,

 

 

- nadzór farmaceutyczny

 

 

- Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

 

 

- Oraz w przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Przychodni.

 

 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 

W chwili obecnej nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

 

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.

 

 

Twoje dane osobowe przechowujemy także dla potrzeb marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 

Pamiętaj, że przysługują Ci prawa:

 

 

•prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 

 

•prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 

 

•prawo do usunięcia danych

 

 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 

 

•ograniczenia przetwarzania danych

 

 

Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

 

•prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 

 

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś (-aś) wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

•prawo do przenoszenia danych

 

 

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś(-aś) na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 

 

•prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

 

•prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

W celu skorzystania ze swoich praw skieruj żądanie pod adres email: weterynarianiedzwiadek@gmail.com, zadzwoń po numer: 22-6621056 lub dokonaj tego w naszej siedzibie.

 

 

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać w decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.